בעלי תפקידים

חברי הוועד:

רחל יוד – יו"ר העמותה

לאה גוטרמן – גזברית

יעקב הורן – מזכיר

ועדת ביקורת:

אברהם אלתר

משה קמינר

מנהל כללי:

הרב דוד סקולסקי

מחלקת חינוך:

הרב ישראל גולדווסר

מחלקת ארכיון:

תהילה דרור

קשרי חוץ:

צבי סקולסקי

מינהלת ההקמה:

אברהם קמינר