בעלי תפקידים

חברי הוועד:

רחל יוד – חברת ועד העמותה

לאה גוטרמן – חברת ועד העמותה

יעקב הורן – חבר ועד העמותה

ועדת ביקורת:

אברהם אלתר

משה קמינר

מנהל כללי:

הרב דוד סקולסקי

מנהל תפעולי:

צבי סקולסקי

מחלקת חינוך:

הרב ישראל גולדווסר

מחלקת ארכיון:

תהילה דרור